ส่ง มคอ.5

โปรดตังชื่อไฟล์ ดังนี้ “TQF5_XXX_YYYYYYYYY_ZZZZZZ…ZZZ_AAAA_B.pdf”

XXX = รหัสอาจารย์, YYYYYYYYY = รหัสวิชา, ZZZZZZ…ZZZ = ชื่อวิชา, AAAA = ปีการศึกษา, B = เทอม

เช่น    TQF5_NWS_010153102_ELECTRIC_CIRCUIT_THEORY_2561_2.pdf    เป็นต้น

 

ปีการศึกษา-เทอม: 2561-2
เลือกหลักสูตร

ไฟล์ที่จะอัพโหลด