คณาจารย์(บุคลากรสายวิชาการ)

รศ.ดร.สุขสันติ์ นุ่นงาม

Suksan Nungam (SSN)

ศ.ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน

Prayoot Akkaraekthalin (PAK)

อาจารย์วัชระ ภัคมาตร์

Wachara Pakmart (WPK)

อาจารย์พิสิษฐ์ อิทธิยาวุฒิ

Phisit Ittiyavut (PIV)

ผศ.สิทธิพร เกิดสำอางค์

Sithiporn Kerdsumang (SKA)

รศ.ดร.วรา วราวิทย์

Vara Varavithya (VRV)

รศ.ดร.บัลลังก์ เนียมมณี

Bunlung Neammanee (BLN)

ผศ.ดร.ศิริชัย รุจิพัฒนพงศ์

Sirichai Rujipattanapong (SRU)

อาจารย์คมสัน ภู่มาลี

Komson Phoomalee (KSP)

ดร.พิสิฐ วนิชชานันท์

Pisit Vanichchanunt (PSV)

รศ.ธีรพล เดโชเกียรติถวัลย์

Teerapon Dachokiatawan (TDT)

อาจารย์วิสุทธิ์ องค์คุณารักษ์

Wisute Ongcunarak (WSO)

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายสารสนเทศ

ผศ.ดร.วิทวัส ผ่องญาติ

Witthawas Pongyart (WWP)

อาจารย์ปรีชา ทองดิษฐ์

Preecha Thongdit (PTD)

รศ.ไชยันต์ สุวรรณชีวะศิริ

Chaiyan Suwancheewasiri (CYS)

ผศ.ดร.ฐะปะนีย์ ตรีรัตนภรณ์

Tapanee Treeratanaporn(TNN)

ผศ.ดร.นภดล วิวัชรโกเศศ

Nophadon Wiwatcharagoses (NWS)

หัวหน้าภาควิชาฯ

ผศ.คทาเทพ สวัสดิพิศาล

Khatathap Swatdipisal (KTS)

ดร.เรวัต ศิริโภคาภิรมย์

Rawat Siripokarpirom (RSP)

ผศ.ดร.อภิบาล พฤกษานุบาล

Aphibal Pruksanubal (APB)

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวิชาการ

 

ผศ.ดร.ไกรสร ไชยซาววงค์

Kraisorn Chaisaowong (KCH)

รองหัวหน้าภาควิชาฯ

ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกร

Phongsak Keeratiwintakorn (PKI)

ผศ.ดร.ธีรธรรม บุญยะกุล

Teratam Bunyagul (TTB)

รศ.ดร.สมพร สิริสำราญนุกุล

Somporn Sirisumrannukul (SPS)

รศ.ดร.ณชล ไชยรัตนะ

Nachol Chaiyaratana (NCC)

อาจารย์โสภณ อภิรมย์วรการ

Sopon Apiromvorakarn (SPN)

อาจารย์องค์อร รัตนนาถถาวร

Ongorn Rattananatthawon (OOR)

รศ.ดร.พิสิษฐ์ ลิ่วธนกุล

Pisit Liutanakul (PSL)

ผศ.ดร.แคทรียา สุวรรณศรี

Cattareeya Suwannasri (CAT)

ผศ.ดร.วรัญญู วงษ์เสรี

Waranyu Wongseree (WRW)

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายสารสนเทศและพัฒนาการจัดการข้อมูล

รศ.ดร.วิไลพร แซ่ลี้

Wilaiporn Lee (WLL)

ผศ.ดร.ชาตรี มหัทธนจาตุภัทร

Chatree Mahatthanajatuphat (CMP)

ผศ.ดร.นพดล ฉาบแก้ว

Noppadol Chabkaew (NCH)

ผศ.รุสลี่ สุทธวีร์กูล

Ruslee Sutthaweekul (RSK)

ผศ.ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์

Chatchai Sermpongpan (CSP)

ผศ.ดร.เพ็ญนภา ไพโรจน์อมรชัย

Pennapa Pairodamornchai (PPA)

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและอุตสาหกรรมสัมพันธ์

ดร.ยืนยง นิลสยาม

Yuenyog Nilsiam (YYN)

ผศ.ดร.เอกรัฐ บุญภูงา

Akkarat Boonpoonga (ABN)

อาจารย์อรอุมา เทศประสิทธิ์

Ornuma Thesprasith (ORN)

ผศ.ดร.วันวิสาข์ ไทยวิโรจน์

Wanwisa Thaiwirot (WWT)

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

ดร.ดนุชา ประเสริฐสม

Danucha Prasertsom (DNA)

อาจารย์ณัฐินันท์ สกุลภักดี

Natthinan Sakulpakdee (NNS)

ดร.สุกฤตา ปริปุรณะ
Sukritta Paripurana (STN)

ดร.ดำรงค์ฤทธิ์ เศรษฐ์ศิริโชค

Damrongrit Setsirichok(DRS)