โดยทางภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอน

ซึ่งผ่านการรับรองโดย สกอ.ทั้งหมด 3 ระดับ รวม 5 หลักสูตร คือ

1. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) (EE)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)

2. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วศ.ม. (MEE)

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

3. วิศวกรรมศาสตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปร.ด. (DEE)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

 

(คลิกที่ชื่อหลักสูตรเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF)