ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถ.ประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง
บางซื่อ กทม. 10800
โทรศัพท์ 081-712-5969