การขอเปิดใช้บริการพื้นที่เว็บไซต์ (hosting)

สำหรับอาจารย์และนักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอเปิดใช้บริการพื้นที่เว็บไซต์ภายใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สามารถดำเนินการได้ด้วยตัวเอง ดังนี้

Read more

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ กัลฟ์ เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเย็น และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (รวมเรียกว่า กลุ่มบริษัทกัลฟ์) กลุ่มบริษัทกัลฟ์ เป็นหนึ่งในผู้ผลิตพลังงานชั้นนำของประเทศไทย

Read more