การขอเปิดใช้บริการพื้นที่เว็บไซต์ (hosting)

สำหรับอาจารย์และนักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอเปิดใช้บริการพื้นที่เว็บไซต์ภายใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สามารถดำเนินการได้ด้วยตัวเอง ดังนี้

  • เข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามลิงค์นี้ http://icit.kmutnb.ac.th/main/form/
  • ดาวโหลด แบบบันทึกขอเปิดใช้บริการพื้นที่เว็บไซต์
  • กรอกเอกสารให้ครบถ้วน นำส่งที่ ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *